Om

Vũ Trụ Trong Một Hạt Cát...

To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an hour. -William Blake Để nhìn thấy vũ trụ trong hạt cát Và thiên đường trong bông hoa dại, Giữ vô hạn trong lòng bàn tay bạn Và sự vĩnh cửu trong một giờ.