Vũ Trụ Trong Một Hạt Cát...

To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower,

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour.

-William Blake


Để nhìn thấy vũ trụ trong hạt cát

Và thiên đường trong bông hoa dại,

Giữ vô hạn trong lòng bàn tay bạn

Và sự vĩnh cửu trong một giờ.

 
comments powered by Disqus