Socket và Websocket khác nhau như thế nào?

 • Websocket (HTML5 Websocket) là một giao thức giao tiếp đầu cuối thông qua một kết nối TCP, giữa 2 điểm giao tiếp websocket với nhau thì phải có quá trình handshake.

  • Nằm ở tầng 7 trong mô hình OSI.
  • Khác HTTP ở chỗ phải có handshake và websocket giao tiếp dữ liệu realtime.
  • Khái niệm Websocket được ra đời từ HTML5.
  • Trong HTML5, javascript cung cấp các API hỗ trợ sử dụng Websocket. Tham khảo https://www.tutorialspoint.com/html5/html5_websocket.htm
 • Socket: (trong network - khái niệm này còn được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nên chúng ta chỉ nói riêng về mảng network) là một cổng logic mà một chương trình sử dụng để kết nối với một chương trình khác chạy trên một máy tính khác trên Internet. Ví dụ: Ứng dụng A gọi ứng dụng B ở 2 máy tính khác nhau (có IP khác nhau) thì gọi thông qua socket.

  • Trong mô hình mạng OSI thì Socket nằm ở tầng 4 (giao vận).

=> Khái niệm Socket là khái niệm tổng quan, hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ sử dụng socket, còn Websocket thì là định nghĩa mang tính ứng dụng hơn mà HTML5 khai sinh để hỗ trợ web developer xây dựng ứng dụng được nhanh hơn.

Tham khảo:

 
comments powered by Disqus