Merge file PHP

Just a note, my mergeFile function.

function mergeFile($arrFiles, $output = "") {
  if (sizeof($arrFiles) <= 0) return FALSE; 
  if ($output == "") 
  { 
    $firstElement = reset($arrFiles); 
    $nameParts = explode('.', $firstElement); 
    $fileName = $nameParts[1]; 
    $ext = $nameParts[2]; 
    $output = $fileName . "." . $ext; 
  } 
  $handle = fopen($output, 'wb') or die('Cannot open file: ' . $my_file); 
  foreach ($arrFiles as $key => $value) {
    $data = file_get_contents($value);
    $size = strlen($data);
    $in = fopen($value, "rb") or die('Cannot open file: ' . $value);

    while (!feof($in)) {
      if (is_readable($value)) {
        $buffer = fread($in, $size);
        if (!$buffer) break;
        
      fwrite($handle, $buffer);
      }
    }
    fclose($in);
  }
  fclose($handle);
  
}
Các bài viết khác
Cùng lan toả
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
- Công việc chuyên môn là lập trình. - Thời gian làm việc đa số dùng internet cho nên cũng mong muốn chia sẻ những kiến thức và nhận định của mình cho mọi người về thế giới internet đầy rẫy tham sân si này. - Đã có vợ con. - Mọi liên hệ các bạn vui lòng email [email protected] hoặc [email protected]
Posts created 79

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top