App hay ứng dụng kỹ thuật Pomodoro để quản lý thời gian – Forest

“Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?” Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top