Ajax trong wordpress

WordPress cung cấp một action để chúng ta gọi ajax đó là wp_ajax_$youraction.

Ví dụ chúng ta sẽ gọi Ajax để xử lý add_foobar thì khai báo như sau ở server:

add_action( 'wp_ajax_add_foobar', 'prefix_ajax_add_foobar' );

function prefix_ajax_add_foobar() {
// Handle request then generate response using WP_Ajax_Response
}

Ở client thì chúng ta sẽ khai báo như sau:

jQuery.post(
ajaxurl,
{
'action': 'add_foobar',
'data': 'foobarid'
},
function(response){
alert('The server responded: ' + response);
}
);

Chú ý nếu ajaxurl bị lỗi là chưa defined thì chúng ta thêm dòng sau trước:

var ajaxurl = '<?php echo admin_url('admin-ajax.php'); ?>';

Các bài viết khác
Cùng lan toả
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
- Công việc chuyên môn là lập trình. - Thời gian làm việc đa số dùng internet cho nên cũng mong muốn chia sẻ những kiến thức và nhận định của mình cho mọi người về thế giới internet đầy rẫy tham sân si này. - Đã có vợ con. - Mọi liên hệ các bạn vui lòng email [email protected] hoặc [email protected]
Posts created 86

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top